Summer Institute of Linguistics Language Survey of Qaqet, 1971.

Provided Lexicon:

IDLanguageWordEntrySource GlossAnnotationLoan
246072Qagethairʌg̶asiŋ
246073Qagetheadʌ niŋʌg̶ʌ
246074Qagetmouthʌpmgi
246075Qagetnoseʌ rʌg̶ʌrimgi
246076Qageteyeʌ rʌsʌkŋiʌm
246077Qagetneckʌ rʌgʌnəm
246078Qagetbellyʌ rarutkʌ
246079Qagetskinʌrʌgʌtdəŋit
246080Qagetkneeʌ rʌbumbim
246081Qagetmanʌ g̶wʌtkʌ
246082Qagetwomanʌ nʌngi
246083Qagetbirdʌ wʌitka
246084Qagetdogʌ dʌŋgʌ
246085Qagetto biteʌ dʌŋkʌ kʌ ts
246086Qagetto sitʌ g̶wʌtkʌ kʌmugun
246087Qagetto standi g̶ʌ mʌrʌ
246088Qagetto lie downi gʌ brʌin
246089Qagetto walkig̶ʌ tit
246090Qagetroad/pathaiskʌ
246091Qagetstoneʌ dulkʌ
246092QagetbigʌmʌL̶urľka
246093Qagetsmallʌgilini
246094Qagetfireʌltiŋgi
246095Qagetsmoke (of fire)ʌ nʌŋsayi
246096Qagetashesʌ g̶ʌngi
246097Qagetearasⁿdəmgi
246098Qagettongueog̶lbinga
246099Qagettooth (front rather than molar)ařkingi
246100Qagetbreastog̶əmək
246101Qagethandʌ ŋəritʰ
246102Qagetfootɛlain
246103Qagetsunʌ niřag̶a
246104Qagetmoonʌ yɔg̶ungi
246105Qagetstarʌ wʌldʌŋʌg̶ʌ
246106Qagetcloudʌ uusupkʌ
246107Qagetwaterʌ kʌinʌg̶i
246108Qagettreemunkʌ
246109Qagetrootʌ ʌŋgəlkʌ
246110Qagetleafʌ ŋərit
246111Qagetmeat (flesh)ʌ siřikʰ
246112Qageteggʌ luʌg̶ʌ
246113Qagetto eatkʌ tᵊs
246114Qagetto giveŋiurʌ ŋuʌ
246115Qagetto seeŋiŋiəm
246116Qagetto comelug̶ʌ kʌt ⁿdən
246117Qagetlouseʌ ɛɛtki
246118Qagetoneog̶unʌskʌ
246119Qagettwoog̶unʌsiʌm
246120Qagetrainʌ g̶aitki
246121Qagetfatʌ g̶ʌmuŋ