Words:

IDLanguageEntryAnnotationLoanSourceSource Gloss
79125Binumarien -feXiao (1990)
15144Mountain Koiari-naquestion marker (suffixed to subject)Dutton (2010)interrogative particle
15142Koitabu-naquestion form of specifier (on subject mostly)Dutton (2010)interrogative particle
15145Ă–mie-nayes/no interrogative particle, sentence initialDutton (2010)interrogative particle
15141Proto-Koiarian*-n(a,e)interrogative particle (generally suffixed to subject)Dutton (2010)interrogative particle
15143Grass Koiari-nequestion form of specifier (on subject mostly)Dutton (2010)interrogative particle
15146Barai (North Dialect)-nequestion marker (on pronoun subject)Dutton (2010)interrogative particle
15147Barai (South Dialect)-nequestion marker (on pronoun subject)Dutton (2010)interrogative particle
79293Awa -poXiao (1990)
79202Yagaria (Hua Dialect) -veXiao (1990)