Summer Institute of Linguistics Language Survey of Maiwa, 1967.

Provided Lexicon:

IDLanguageWordEntrySource GlossAnnotationLoan
217785MaiwahairʰuiawaDaga - iɛ́gumewa
217786MaiwaheadkuiyunwaDaga - iánua
217787MaiwamouthnoiwaDaga - nowa
217788MaiwanoseginawaDaga - ginewa
217789MaiwaeyeyaŋganwaDaga - yamewa
217790MaiwaneckmeiawaDaga - megewa
217791MaiwabellydanawaDaga - goanewa, bagua
217792MaiwaskinkoápiwaDaga - oapinuwa
217793MaiwakneeuminwaDaga - omaniwa
217794MaiwamanapanDaga - apan
217795MaiwawomanwɛsinDaga - oaen
217796MaiwabirdnenipDaga - nenip
217797MaiwadogkueyaoDaga - eiao
217798Maiwato biteat neDaga - aren
217799Maiwato sitwákeaDaga - aiwaiʼnge
217800Maiwato standwanyoyaDaga -aoyon
217801Maiwato lie downkúbinaDaga - aupin
217802Maiwato walkagaDaga - aiwa
217803Maiwaroad/pathɛbuDaga - nain
217804MaiwastoneagimDaga - goat
217805MaiwabigkókaDaga - baware
217806MaiwasmallkúsiDaga - otukuentu
217807MaiwafireíamDaga - oma yámewa
217808Maiwasmoke (of fire)dagin
217809MaiwaashesyomomúsiwaDaga - oma mútua
217810MaiwaearnaunáwaDaga - darinewa
217811Maiwatonguepedᵗ nawa
217812Maiwatooth (front rather than molar)donáwaDaga - donewa
217813MaiwabreastamDaga - amewa
217814Maiwahandnaniguriwa
217815Maiwafootama guriwaDaga - be guriwa
217816MaiwasunkumDaga - oam
217817MaiwamoondutDaga - siragam
217818MaiwastarmarantunDaga - buanae
217819MaiwacloudgoaveruDaga - irikup
217820MaiwarainuwinDaga - ugin
217821MaiwawaterioiDaga -kaum
217822MaiwatreeiomaDaga - oma
217823Maiwarootguéaŋkuatáɣenspirit - guawa
217824MaiwaleafkoyawaDaga - baewa
217825Maiwameat (flesh)maiDaga -man
217826Maiwaegggat todaDaga - gat topen
217827Maiwato eatnaiwiDaga - naiwan
217828Maiwato givenega
217829Maiwato seeyaviviDaga - yaviwan
217830Maiwato comeómpeDaga - onep
217831Maiwalousenagam
217832Maiwaonedésirom
217833Maiwatwodúam
217834Maiwaback (body part)dayeiwaDaga - gariwa