Summer Institute of Linguistics Language Survey of Daga, 1965.

Provided Lexicon:

IDLanguageWordEntrySource GlossAnnotationLoan
232011Dagahairigumewa
232012Dagaheadiwa
232013Dagamouthnoa
232014Daganoseginewa
232015Dagaeyeyamewa
232016Daganeckmɛgewa
232017Dagabellybagua
232018Dagaskinɛpiwa
232019Dagakneeomaniwa
232020Dagamanapan
232021Dagawomanoaen
232022Dagabirdnɛnip
232023Dagadogeao
232024Dagato biteariwan
232025Dagato sitwandia
232026Dagato standyoniwan
232027Dagato lie downaup iniwan
232028Dagato walkaewan
232029Dagaroad/pathneigin
232030Dagastoneagim
232031Dagabigarita
232032Dagasmallotukoentu
232033Dagafireoma
232034Dagasmoke (of fire)dagin
232035Dagaashesatagin
232036Dagaeardarinewa
232037Dagatonguemɛriwa
232038Dagatooth (front rather than molar)nodonewa
232039Dagabreastamewa
232040Dagasunoam
232041Dagamoonsiragam
232042Dagastarbuanae
232043Dagacloudirikup
232044Dagawaterkaum
232045Dagatreeoma
232046Dagarootvisiwa
232047Dagaleafbaewa
232048Dagameat (flesh)man
232049Dagaeggbagua
232050Dagato eatnaiwan
232051Dagato givenɛniwan
232052Dagato seeyaviwan
232053Dagato comeoniwan
232054Dagalousekuisin
232055Dagaonedaiton
232056Dagatwodɛrɛ
232057Dagahandnaniwa
232058Dagafootpusiwa
232059Dagarainugin
232060Dagafatmonewa